Beboermøte 22.05.2018

Møtereferat

Beboermøte Generallunden Boligsameie 22. mai 2018

Det var 49 fremmøtte – sted: Lilleaker skole.
Styreleder Cecilie Brewer (CB) ønsket velkommen, og presenterte følgende:

1. Flytteskade som hadde ødelagt en trapp i sameiet. Skaden var påført av et profesjonelt
flyttebyrå og kostet mer enn 100.000,- kroner å utbedre. Hele trappen måtte skiftes og fliser ble spesialbestilt fra Italia. Denne saken har tatt mye tid for styret.

2. Søppelrommene: Sameiere må kildesortere og brette pappesker så de tar minst mulig plass. Ved problemer med at søppeltømming ikke blir utført til avtalt tid så må alle beboere bidra med å ringe, sende sms eller epost til renovasjonsetaten.

3. Kalklindeskogen: Det må ikke kastes søppel og hageavfall der. Sameiet har ansvaret for ca 1/3 av arealet som strekker seg fra konteineren til Generallunden. Anita Gausel orienterte om samarbeidet med Norsk Institutt for naturforskning og skjøtselsplan for området. Det ble gitt en grundig orientering om skogen og rødlistet sopp. Styreleder takket Erling Eggen for hans innsats ifm Kalklindeskogen. Han understreket at det er viktig å holde det ryddig også for å holde uteliggere unna.

4. En beboer har kommet med forslag til styret om navn på småveier i sameiet. Styreleder tok dette opp for å lufte interessen blant sameierne. Det var ulike tilbakemeldinger og etter en kort diskusjon med håndsopprekning var det kun 3 av de fremmøtte som ønsket å gjennomføre dette. Dermed ble saken trukket.

5. Ruinene og stabburet: Etter en innledning orienterte Venke Tønsberg om arbeidet med søknader om bidrag fra stiftelser og legater. Dette har vært tidkrevende da disse har ulike krav til søknadene. Hittil har vi fått innvilget kr 20.000,- fra Obos Grønt Ansvar til beplantning rundt ruinene og kr. 35.000,- fra kulturminnefondet til restaurering av stabburet. Oppstart i juni på arbeidet med stabburet som skal være ferdigstilt i august. Styreleder ga ros til Nils Åtland og Stein Gausel for stor innsats med å rydde ruinområdet.
Arbeidet med å søke om midler til både istandsetting av ruinene og å få stabburet satt tilbake til vanlig vedlikeholdsstandard fortsetter. Knut Fjerdingstad etterlyser frivillige som vil bidra og delta i dette arbeidet.

6. Rehabilitering av garasjeanleggene og kulverter: Styreleder redegjorde for arbeidet fra oppstart til ferdigstillelse. 3 juni 2016 sendte styret ut en forespørsel til alle sameiere at de ønsket bistand fra beboere med kompetanse på betongrehabilitering og prosjektering.
Kristian Bade og Jacob Kittelsen meldte seg, og de har bistått under hele prosjektet. Jacob
Kittelsen har deltatt på nesten alle byggemøter og befaringer.

I konkurransen om prosjektledelse ble 5 firmaer vurdert og det sto til slutt mellom Multiconsult AS og Øyvind Moen AS. Øyvind Moen AS ble valgt.

Om fjerning av asfalt i 1G (UA 73-77) og etablering av midlertidige parkeringsplasser konkurrerte 5 firmaer. Øyvind Moen AS forhandlet, og Ronny`s Anleggsservice AS ble valgt.

I 2017 ble det forhandlet om entreprenør for rehabiliteringen av garasjene. Consolvo AS ble valgt av de 4 firmaene som sto igjen til slutt.

Vi hadde en reklamasjon på 7 søyler på tidligere arbeid utført av Thorendal AS og en
reklamasjon mot Canal Digital som også måtte følges opp av valgte prosjektledere.
For arbeidet med kulvertene ble Ronnys Anleggsservice AS valgt.

Ødegaard og Lund AS ble valgt til å bistå som betongspesialister. De kartla behov for
rehabilitering og foretok 40 kontroller i løpet av rehabiliteringsarbeidet. Styreleder
informerte om kontrollene og at disse ble utført på en meget tilfredsstillende måte. Det var
mye arbeid både med det elektriske og med det katodiske systemet som er elektronisk
overvåket. Det katodiske systemet fungerer bra. Det er 5-års garanti på avtalen, og dette må følges opp av styret i fremtiden.

Boder: Prosjektet måtte ha tilgang til taket og veggene i bodene for inspeksjon, sjekk av sprekker og himlinger. Derfor måtte disse tømmes i forkant. Styreleder understreket at det ikke var sameiets ansvar å reparere boder og dører. De som ikke hadde gjort dette og overlatt arbeid til entreprenøren, vil bli fakturert. Møtet ga tilslutning til dette.

I forkant av møtet ble sameierne tilsendt en regnskapsoppstilling av Garasjerehabiliteringsprosjektet. Nina Åtland gikk igjennom regnskapet og presiserte at alle  tallene var inklusive mva og godtgjørelsen til prosjektgruppen var inklusive arbeidsgiveravgift. Consolvo AS fakturerte oss månedlig i perioden men har holdt igjen 7,5% av honoraret til sluttoppgjøret. Ronny’s Anleggsservice AS har også et restbeløp som skal faktureres når utearealene blir ferdigstilt etter det midlertidige parkeringsområdet.
Regnskapet utsendt viser avtalt pris i kolonne 1, med sammendrag i kolonne 2.
I kolonne 3 er restbeløp som ikke er fakturert enda. Tallene i kolonne 3 er inkludert i beløpene i kolonne 2.
Oppsettet var noe uklart for enkelte, men dette ble redegjort for under gjennomgangen av regnskapet.

Katodisk beskyttelse: Styreleder gjentok beskjeden om at det ikke må borres hull i vegger og gulv i garasjeanleggene da den katodiske beskyttelsen kan ødelegges. Det vil komme opp skilting av dette.

7. Knut Fjerdingstad informerte om Dukkestuen som etter planen skal flyttes til vårt område 25 mai. Han orienterte kort om Venneforeningen og innmeldingskontingent på kr 500,- samt årsavgift kr. 200,-. På spørsmål om dukkestuen kan brukes til lek for barn og barnebarn, ble det svart at dukkestuen var et museum og den blir ikke åpen for allmenn lek. Det vil bli noen åpne dukkestuedager. Det opprinnelige møblement og innredning vil også komme på plass.
Ullernparken vil også delta i videre drift mv.

8. Reklamasjoner: CB ba om å få beskjed om feil ifm rehabiliteringen. Styret har fått noen
tilbakemeldinger om feil som vil bli utbedret. Tak i kulverter må tørke før de kan males. Dette vil bli vurdert på ettårsbefaring, eventuelt på toårsbefaring før malerarbeidet blir satt i gang.

9. Kulvertene. Trær og røtter ble fjernet og det vil ikke bli beplantet med trær og busker igjen da røtter kan skade arbeidet som er utført og vannlekkasjer kan oppstå i garasjen under. Det ble oppdaget dårlig grunnarbeid. Membran og isolasjon ble lagt på.

10. Spørsmål fra salen:
Enkelte syntes at konsulenthonorarene var for høye., De mente at vi kunne ha spart sameiet for utgifter ved å ha betongfolk som prosjektledere. Det ble også foreslått å vurdere om vi burde leie inn en prosjektleder med betongkompetanse i fasaderehabiliteringen. CB svarte at det kunne vurderes

Flere sameiere var opptatt av at det må være et x-årsmøte for å vedta budsjett, og eventuelt fasaderehabilitering. CB svarte at budsjettpunktet i vedtektene var noe forretningsfører har rotet med til og fra de siste årene. Dette skal det ryddes opp i når vedtektene skal endres grunnet ny Eierseksjonslov. Det ble påpekt at styret ikke kan drive i strid med vedtektene og uten budsjett. CB presiserte at det vil bli innkalt til et x-årsmøte for både budsjett og vedtektsendring for tilpasning av våre vedtekter til den nye Eierseksjonsloven.

CB viste til at vedlikeholdsplanen fra 2014 og senere, hadde fasaderehabilitering på listen.
Derfor er det er ikke nødvendig med et årsmøte for dette. Nå skal byggekomite-gruppen i aksjon, og det er for tidlig å si noe om hva den vil anbefale styret å gjøre.

Det ble fra flere i blokk 10 (UA73-77) påpekt at det er uheldig å la grus ligge på plenen nå som midlertidig parkering er ferdig. Det er utrivelig, spesielt for de som bor nærmest. De ønsket det grønne tilbake, og så får en heller ta riggproblematikk for eventuell fasaderehabilitering senere. CB svarte at denne saken blir tatt på alvor og at styret vil se på løsninger.

Det ble påpekt at det var uheldig med fjerning av lys og stikk fra garasjebodene, og uheldig bare med doble stikk på en side i garasjene. CB svarte at det fantes veldig bra og rimelige batteridrevne led- /hallogen lykter/lamper å få kjøpt. Her var det delte meninger blant noen av de fremmøtte.