Kalklindeskog

Kalklindeskog - vernestatus

Et lite kalklindeskogsområde finner vi på kollen mellom turveien som passerer sameiets container og blokk 16, Generallunden 19-21. Denne kollen, bevokst med flere arter som er vernet, er den opprinnelige Generallunden oppkalt etter generalguvernør Peter Anker som bodde her. Som grunneier av gnr. 10, bnr. 26 har derfor vårt sameie også eierandel i et areal med bl.a. kalklindeskog.

De eldste trærne i dagens små forekomster av kalklindetrær er trolig hele 6000-7000 år gamle. Dette er rester av den enorme kalklindeskogen som dekket store deler av Oslofjordområdet fra steinalder til middelalder. Disse trærne er i dag meget sårbare, og har nesten ingen evne til å spre seg grunnet dårlig frøsetting. Men de gamle tusenårige røttene, skyter som ”mødre” nye skudd og blir til vakre lindetrær når den gamle stammen med krone en gang dør av elde. Slike trær og røtter finner vi hos oss et par steder, når vi vet hva vi skal se etter.

Kalklindeskog er nå vernet iht. Naturmangfoldloven og dette medfører konsekvenser for oss som grunneier iht. ”forskrift om utvalgte naturtyper” etter denne loven og etter ”byggesaksforskriften”. Som grunneier har vi aktsomhetsplikt for å forhindre at det gjøres noe som kan føre til at kalklindeskog ødelegges. Det er ikke tillatt å legge hageavfall etc. på eller i nærheten av det aktuelle området hos oss, og enhver skjøtsel skal skje etter skjøtselsplanen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dersom noen er i ferd med å bryte vernebestemmelsene, skal dette omgående varsles - helst via styret - til Oslo kommune, Bymiljøetaten og/eller Oslo Politikammer, miljøkontakten.

Bymiljøetaten har laget et faktablad vedr. naturtyperegistreringen for det aktuelle området. Les mer...