Øraker gård/Generallunden

Historikk - Navneopphav - Områdestatus i dag

Øraker gård , gnr. 10, var klostergods under cistercienserklosteret på Hovedøen i 1359. I 1663 ble gården solgt fra Kronen. Gården var selvfølgelig blitt krongods etter reformasjonen. Fra 1695 til 1854 var Øraker gård en del av Bogstadgodset som tilhørte slektene Leuch og Anker.

Peter Anker f. 1744, d. 1832 hadde vært generalguvernør i den dansk-norske kolonien Trankebar i Ostindia i tidsrommet 1786 til 1806. Fra 1808 bodde han på Øraker gård, som han forpaktet, helt til sin død i 1832, 88 år gammel.

Peter Anker på Øraker var jevngammel med sin fetter, Peder Anker, på Bogstad (1749-1824). Peder Ankers datter, Karen (1789-1849), ble gift med grev Herman Wedel Jarlsberg. Ved skiftet i boet etter henne i 1854, ble den største delen av Øraker gård solgt til eierne av Lilleaker gård, og slått sammen med denne, mens selve bygningene og en mindre del av jordveien ble solgt til eieren av Øvre Ullern gård, som noen år senere i 1866, ble kjøpt av hoffsjef Herman Severin Løvenskiold.

I 1860 brant hovedbygningen på Øraker gård ned for første gang, og i 1902 for annen gang. En ny bygning ble så oppført, antagelig på samme tomt og ble benyttet som kontor før den ble fjernet, sannsynlig i forbindelse med oppføringen av de nåværende to Selvaagblokkene, med adresse Generallunden 19-21 og 23-25-27.

Veien vår ble i 1988 oppkalt etter generalguvernøren og fikk navnet Generallunden. Fra 1981 til 1988 het veien Øraker allé, men jeg har ingen opplysninger om hva den het tidligere, bare at den ble kalt Ørakeralléen. På et veikart over Oslo fra 1978, da Ullern Gårds vei het Bærumsveien og var en av hovedårene mot vest, er vår vei inntegnet men navnløs.

Dagens Generallunden er gammel veigrunn, hvor gammel er vanskelig å fastslå, og utgjør mest sannsynlig siste del av tidligere tiders gårdsvei opp til hovedbygningen på Øraker gård, som lå der boligsameiets blokk 16, Generallunden 19-21 ligger i dag. Låven skal ha ligget tvers over gårdsveien som gikk gjennom låvebygningen i en portal. Låven ble revet i 1887. Det er grunn til å tro at denne gamle gårdsveien, Ørakeralléen, hadde sitt utspring nede ved Vækerøveien og gikk i rett linje opp til Øraker gård.

Langs veien står i dag fortsatt flere gamle trær, rester av en fordums allé. Ett av de flotteste trærne finner vi rett innenfor gjerdet til Generallunden nr.1, som ble bygget allerede i 1929. Det er en kjempe av en kastanje, plantet av Peter Anker omkring 1819.

Dagens veinavn har utvilsomt sitt opphav fra den kollen eller forhøyningen i terrenget som ligger nord for huset i Generallunden 7, tilhørende familien Lorentzen, og øst for nevnte blokk 16.

På begynnelsen av 1800 tallet het det: ”Øraker ligger på den yndige, skovbevoksede højde, der på vestsiden begrænser Akerdalen og behersker udsigten over fjorden”.

Selve kollen, som lå like ved hovedbygningen, var på Peter Ankers tid en parkmessig lund, der han plantet trær, og anla spaserstier og utsiktplasser som ble vedlikeholdt helt frem til slutten av 1920 årene. Det er funnet flere spor etter tidligere tiders kultivering, og her spaserte nok generalguvernøren både med og uten følge titt og ofte. Dette området kan med sikkerhet regnes som den egentlig opprinnelige Generallunden.

Dette kolleområdet, hvorav den nordre halvparten er gnr. 10, bnr. 26, Generallunden Boligsameies eiendom, er av Oslo kommune, Friluftsetaten registrert som ”Viktig naturtypeområde”. Det har en verdifull egenvegetasjon og et biologisk mangfold, der det er nødvendig med årlig bekjempelse av fremmede konkurransesterke planter som for eksempel Kanadagullris. Området har dessverre ingen vernestatus foreløpig. For ivaretakelse av naturverdier som den egentlige Generallunden, vises bl. a. til Plan- og bygningsloven, Naturvernloven, Skogloven og Forurensningsloven, som pålegger eierne ansvar.

Takk til Lars Hustad for kritisk gjennomgang av faktaopplysningene.

KCF sept. 2009