Informasjon vedrørende ny vannforsyning i Oslo som berører sameiet

Egen informasjon er varslet direkte til enkelte sameiere av kommunen, under følger litt generell informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Sameiet står på liste slik at vi får relevant informasjon.  Vi har bedt om besiktigelse.  Det er lovet at vi blir kontaktet om dette av kommunens konsulenter. Nedenfor er hva vi mottok 28. februar 2020 om saken: 

På bildet ser man planens hensynssone (svart skravur) og deres eiendom (markert blått). Det er kun en mindre del av deres einedom som ligger innenfor hensynssonen.

Vær oppmerksom på det ikke følger direkte av planens hensynssone at det vil pågå arbeider under den del av eiendommen som ligger i denne sonen. Tunnelen (overløpstunnelen fra Huseby til Sollerud) vil gå innenfor hensynssonen, men er av betydelig mindre skala enn hensynssonen, som først og fremst setter rammer for grunneieres adgang til å igangsette nye tiltak i grunnen på eiendommen.

Selve arbeidet med driving av tunnelen vil kunne merkes i forbindelse med rystelser når det sprenges i området. Dette er forbigående arbeid, og størrelsen på rystelsene avhenger av avstand.  

Sprengninger vil varsles på SMS 30-45 min i forkant. SMS-varsling må abonneres på, nærmere informasjon omkring dette legges ut på Oslo Kommunes nettsider.

Se nedenstående link, hvor man kan finne mer informasjon omkring prosjektet, og som jevnlig vil bli oppdatert.

 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/