Avfallshåndtering

Husholdningsavfall

Pakkes i plastposer iht. Renovasjonsetatens utsendte informasjonsmateriell; dvs. plastavfall i blå poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer (ikke blå/grønne). Posene knytes sammen med dobbeltknute og kastes i søppelbeholdere i hver enkelt blokks tilhørende søppelbod.

Søppelposer må ikke hensettes utenfor seksjonens inngangsdør, da dette kan medføre sjenerende lukt for andre beboere i oppgangen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at større pappesker, isopor og lignende emballasje må leveres på gjenbruksstasjon og ikke kastes i beholderne som er beregnet på husholdningsavfall. Renovasjonsetaten nekter i så fall å tømme.

Aviser og annet papiravfall

Kastes i egne papirbeholdere i hver enkelt blokks tilhørende søppelbod. Mindre mengder papp/kartong kan kastes i papirbeholderne, men må da være flatpakket/komprimert. For større mengder henvises til gjenbruksstasjonen på Smestad.

Glass og metallemballasje

Kastes i Renovasjonsetatens innsamlingsbeholdere ved Ullern allé 41.

Spesialavfall

Leveres til miljøstasjon. Oversikt over miljøstasjoner finnes på Renovasjonsetatens nettsider .

Elektriske/elektroniske apparater

ikke kastes i sameiets container eller med restavfallet. Leveres enten til miljøstasjon eller til en elektroforhandler. Alle elektroforhandlere plikter å ta i mot. Oversikt over miljøstasjoner finnes på Renovasjonsetatens nettsider .

Småelektrisk avfall

Lyspærer, sparepærer, lysrør o.l. leveres til miljøstasjon eller i dagligvarebutikken i Ullern allé 41. Oversikt over miljøstasjoner finnes på Renovasjonsetatens nettsider .

Klær o.l.

Klær o.l. for gjenbruk kan leveres i egne containere fra Fretex eller UFF. Fretex-containere finner du f.eks. i Ullern allé (ved krysset med Ullern Gårds vei), ved CC Vest eller på Røa. UFF-containere finner du f.eks. i Vækerøveien (ved krysset med Kristian Auberts vei) eller i Skogfaret (ved snuplassen ned mot Vækerøveien).

Annet avfall

Mindre mengder papp- og isoporemballasje, kasserte smågjenstander fra boligen m.v. kan kastes i sameiets container etter nærmere avtale med vaktmester. Tomemballasje flatpakkes i størst mulig grad.

Bygningsavfall, innredningsdeler, større møbler, elektriske artikler osv. skal ikke kastes i containeren, dette er avfall som den enkelte selv må besørge transportert til gjenbruksstasjon (f.eks. på Smestad).

Kasserte juletrær, kvister, grener o.l.

Henlegges på anvist plass (kontakt vaktmester) for oppmaling til flis med sameiets maskinutstyr.

Aske fra peisen

Pakkes i plastposer som knyttes godt sammen og kastes i sameiets container. Må ikke inneholde glør .

Sameiets container

Denne kan kun benyttes etter nærmere avtale med vaktmester, og da kun til mindre mengder ”annet avfall”. Med dette menes vanlig småavfall og mindre gjenstander fra husholdningen som ikke hører inn under de øvrige kategoriene.

Containeren kan ikke benyttes til større mengder kassert innbo og inventar. Store volum som bygningsavfall, kjøkkeninnredning, garderobeskap, møbler, senger, madrasser etc. må fraktes til gjenbruksstasjon for beboers egen regning. Hvis det oppstår tvil om hva som kan legges i containeren, kontakt vaktmester.