18 feb 2020

Informasjon til nye seksjonseiere

Generallunden Boligsameie ønsker deg velkommen som ny seksjonseier!

Vårt sameie har ord på seg for å være et sted med godt fellesskap.  Man blir også delaktig i mye mer enn selve boenheten.  Sameiet består av åtte blokker med tilsammen 225 seksjoner og et 43 da. stort felles uteareal med store grøntområder og gangveier.  I tillegg kommer gode turmuligheter i nærområdet.  Dette er rammen rundt et fellesskap som hver enkelt av oss etter beste evne må medvirke til å gjøre så trivelig som mulig. 

Opplysninger/informasjon om deg til styret

Styret mottar normalt ikke annen informasjon om nye eiere enn navn (av og til feilstavet), seksjonsnummer og planlagt overtagelsesdato.  For å kunne sende relevant informasjon, rundskriv osv., ber vi om at du så snart som mulig sender en e-post med ditt navn og seksjonsnummer til webmaster@generallunden.no slik at vi får ajourført vårt e-postregister.  (Husk også å melde fra dersom du senere skulle komme til å bytte e-postadresse).

Informasjon om sameiet

Det vil sikkert dukke opp endel spørsmål, og på våre nettsider www.generallunden.no vil du forhåpentligvis finne svar på de fleste.  Her vil du også finne sameiets vedtekter og ordensregler samt kontaktinformasjon til styre, vaktmester og forretningsfører.  Kontaktinformasjonen er forøvrig også slått opp på oppslagstavlen ved siden av postkassene i hver oppgang.  Du finner også litt kontaktinformasjon nederst på neste side.

Vi oppfordrer til grundig gjennomlesning av sameiets ordensregler.  Disse inneholder mange bestemmelser som kan ses på som en ulempe – men husk at det som i én sammenheng kan virke som en begrensning for deg og din mulighet for ‘fri utfoldelse’ i neste omgang kan fremstå som en fordel for deg i forhold til en ‘ugrei’ nabo…  

Låssystem fellesdører og garasjeporter

Alle fellesdører inn til oppganger/garasjer låses opp med adgangsbrikker, heretter omtalt som dørbrikker.  Alle garasjeporter åpnes med mobiltelefon.  I tillegg kan garasjeportene åpnes med en egen adgangsbrikke, heretter omtalt som garasjebrikke.  Dørbrikker kan være sorte, røde eller hvite, garasjebrikker er blå med logo ACT.  Alle brikker er nummerert, og de er registrert på navn.  Man får ikke adgang til andre oppganger/garasjeanlegg enn der man «hører hjemme». 

Som ny eier må du snarest mulig etter overtagelse melde fra om hvilke brikkenumre som er overtatt fra forrige eier.  Om slik melding ikke er mottatt innen tre uker etter overtagelse vil brikkene bli meldt ut av låssystemet og dermed blir de ubrukelige.  Likeledes må du gi beskjed om hvilke mobilnumre som skal ha tilgang til å åpne garasjeport.  Melding om brikkenumre/mobilnumre sendes pr. e-post til webmaster@generallunden.no eller leveres skriftlig (legges i vaktmesters postkasse utenfor inngangsdøren til Ullern allé 69).

Ved behov kan registrert eier bestille ekstra dør-/garasjebrikke(r) for hhv. kr. 100,-/200,- pr. stk.  Bestilling sendes pr. e-post til webmaster@generallunden.no eller leveres skriftlig (legges i vaktmesters postkasse utenfor inngangsdøren til Ullern allé 69).  Brikker må forhåndsbetales til sameiets konto 2635 15 80363. Vennligst oppgi brikketype/-antall i tekstfeltet ved betaling.

Vi anbefaler for øvrig at alle garasjebrukere har garasjebrikke, da dette vil være eneste mulighet til å åpne en kjøreport hvis mobilnettet ikke er tilgjengelig, hvis mobilen går tom for strøm osv.  

 

Husk at adgangsbrikker ikke må oppbevares i bilen.

 

Utleie av hele eller deler av seksjonen, herunder garasjeplass

Dersom du skal leie ut din boenhet helt eller delvis, ber vi deg spesielt om å være oppmerksom på at sameiets styre og vaktmester skal ha beskjed om seksjonsnummer, utleiers navn og e-postadresse samt leietakers navn og e-postadresse.  Dette må meldes via kontaktskjema på våre nettsider hver gang et leieforhold inngås og/eller opphører.  (Hvis du ikke har mulighet for å melde dette elektronisk må det meldes skriftlig til vår forretningsfører (se postadresse nedenfor).

For leietaker som skal benytte seksjonens garasjeplass er det seksjonseier som må bestille garasjetilgang for leietakers mobiltelefon/adgangsbrikke.  Leietaker gis adgang til garasjen for inntil et år ad gangen – første gang frem til 1. oktober i inneværende (evt. påfølgende) år.  Deretter er det eiers ansvar å bestille fornyelse av garasjeadgang for leietaker innen 1. oktober hvert år.
 

Vi minner samtidig om at det er eiers ansvar at utleid bolig er utstyrt med lovpålagt og funksjonsdyktig brannvarslings- og slukningsutstyr, samt at det også er eiers ansvar å gjøre leietakere kjent med sameiets ordensregler.

Oppussingsarbeider

Dersom det er planer om å pusse opp eller rehabilitere hele eller deler av boenheten, ber vi om at du i den forbindelse spesielt merker deg retningslinjene (under). Dette og mer til er ditt ansvar i henhold til gjeldende lovgivning og våre egne interne bestemmelser som er sameiets vedtekter og ordensregler.  Disse plikter alle boligeiere og beboere å gjøre seg kjent med.

 

Retningslinjer ved oppussingsarbeider:
 

 • Omfattende, vedvarende og støyende oppussings- ombyggings- og rehabiliteringsarbeider skal varsles i god tid og senest en uke på forhånd.  Samtlige naboer som vil bli berørt, om nødvendig også i nabooppganger, skal informeres om arbeidenes art, omfang og tidsrom. 
 • Lyd- og støybølger forplanter seg voldsomt i betong.  Perioder over flere timer med vedvarende støy skal varsles spesielt hver gang.  Arbeider av denne art skal bare utføres på hverdager innenfor normal arbeidstidmellom kl. 0800-1600 fra mandag til og med fredag.
 • Håndverkere kan kjøre til inngangen for av- og pålessing, hvoretter kjøretøyet settes på oppmerkete gjesteparkeringsplasser.  Bare strengt nødvendig kjøring på gangveiene er tillatt.  Det er ikke anledning til å kjøre eller parkere på gressplenene.
 • Bygningsavfall og kasserte møbler og inventar skal ikke legges i sameiets permanente fellescontainer. Seksjonseier må selv sørge for bortkjøring for egen regning. Sameiets vaktmester må tilkalles for å påvise hvordan og hvor på fellesarealet avfallscontainer/”Rett i sekk” etc. eventuelt kan plasseres.
 • Seksjonseier har ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner (farge, vinduer, parabolantenner, varmepumper m.v.), eller foreta innvendige endringer i bruksenheten, som medfører inngrep i byggets infrastruktur (rør/kabler/brannceller o.l.) og/eller bærende konstruksjoner, uten styrets skriftlige godkjennelse (ref. ordensreglenes pkt 12 og speosielt pkt. 12.7).
 • Til å utføre oppussing og rehabilitering av våtrom, bad, røropplegg og elektrisk anlegg, er seksjonseier pliktig til å bruke registrert foretak med ansvarsrett.  Slikt arbeid skal utføres iht. gjeldende forskrifter og iht. kapittel 20 i Plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71, og iht. de til enhver tid gjeldende byggtekniske forskrifter (pr. jan. 2018: TEK 17).
 • Bruksenheten kan bare brukes til boligformål.
 • Heisene er personheiser, og heisdørene må ikke sperres.  Alle utgangsdører skal til enhver tid være låst.  Når forholdene gjør det nødvendig, kan dørene i en kort periode holdes åpne men bare under tilsyn. 
 • Utbedring av eventuelle skader på fellesarealer og utearealer oppstått som følge av flytting eller rehabiliteringsarbeid, vil bli belastet seksjonseier.
 • Håndverkere må holde det rent og ryddig på innvendige og utvendige fellesarealer, der arbeid utføres.
 • Vennligst informer håndverkerne om disse opplysninger og retningslinjer, og påse at de blir fulgt.  Da går alt så meget smidigere, og vi unngår i stor grad misforståelser, klager og i verste fall uvennskap.
 • Kontakt sameiets vaktmester Tor-Arne Johnsen, Ullern allé 69, tlf.: 911 34 268, e-post vaktmester@generallunden.no dersom det oppstår spørsmål.  Sameiets styre kan kontaktes pr. e-post: styret@generallunden.no

 

Lykke til med de forestående arbeider!