Beplantning/vedlikehold

I forbindelse med rehabiliteringen av fasadene blir terrassetrauene tømt, vedlikehold foretatt og trauene blir fylt i samsvar med kontrakt. Dette gjelder innvendig belegg, og påfyll av masse. Det blir derfor senere endringer i forhold til tidligere anvisninger om vedlikehold og utskifting av jord og beplantning.  Henvisningen til tegning er derfor ikke korrekt nå i 2020.

Generelt

Terrassetrauene er en del av sameiets fellesareal og tilhører ikke den enkelte seksjon. Utskifting av trau er en meget kostbar affære for sameiet, så det henstilles til alle om å stelle pent med dem.

Beplantning og daglig stell m.v. er derimot seksjonseiers ansvar, fordi denne har enerett til å bruke terrassen.

 

Plantevalg

Av hensyn til underliggende naboterrasser og avløp er det ikke tillatt å plante furu og forsøplende planter i terrassetrauene. Planter som henger ut over kanten på terrassetrauene må beskjæres slik at de ikke tilgriser underliggende terrasser.

 

Drenering/avløp

Dreneringsslanger fra bunnen på terrassetrauene skal vende innover så overløpsvann ledes via vannrennen og ned avløpsrøret. Seksjonseier er ansvarlig for at avløpsrøret for vann fra terrassen ikke tettes av løv, is o.l. Avløpsrør og renne må ikke tildekkes.

Skifte av jord i terrassetrau / oppfylling av nye terrassetrau

Følgende fremgangsmåte er en forutsetning for at terrassetrauene skal holde seg pene og vare lengst mulig, og må overholdes av alle.

1. Tomt trau skal først kles innvendig med grunnmursplast med knottene vendt mot trauets innervegger. Da blir det lufting av betongflaten, og betongen vil holde seg noenlunde tørr.

2. Dreneringsslange monteres i hullet i hver ende av trauet. Slangen skal vende innover og legges slik at vannet renner ned i terrassens vannrenne.

3. Et lag på ca. 10-15 cm med Leca-kuler legges i bunnen.

4. Fiberduk legges oppå Leca-laget og et stykke (4-5 cm) opp langs trauets innervegg.

5. Til slutt fylles det på jord til ca. 5-10 cm under toppen av trauet.

Se tegning.