Søknadspliktige arbeider

Søknadspliktige arbeider

Sameiet har søknadsplikt i forbindelse med alle arbeider som seksjonseier eller seksjonseiers innleide håndverkere utfører dersom disse påvirker/berører

 • bygningenes brannceller *), herunder peis/ildsted/pipeløp
 • bygningenes felles rør- og ledningsopplegg **)

*) En branncelle er en avgrenset enhet som skal hindre en eventuell brann i å spre seg.  Våre bygninger har flere brannceller; hver leilighet er en branncelle, sikringsskapet er en branncelle, peis/pipeløp er en branncelle osv.

**) Med felles rør- og ledningsopplegg menes den del av slike opplegg (vann, avløp, strøm, kabel-tv, bredbånd osv.), som er definert som sameiets ansvar/eiendom.
 

Generelt om søknader

Alle søknader skal inneholde skikkelig beskrivelse av påtenkt arbeid/endring, og relevante bilder/tegninger/skisser skal vedlegges søknaden.

Om tillatelse/godkjenning fra offentlig myndighet er påkrevet må slik tillatelse/godkjenning innhentes og kopi vedlegges søknad.  Det er søkers ansvar å finne ut om slik tillatelse er påkrevet.  Det gjøres spesielt oppmerksom på at brudd på branncelle er søknadspliktig tiltak i så måte, jf. plan- og bygningsloven §20-2, jf. §20-1 bokstav b.

Styret er ikke forpliktet til å godkjenne en søknad selv om offentlig instans har gitt tillatelse.

Godkjennelse fra styret forutsetter at arbeidene utføres iht. gjeldende regelverk/forskrifter.
 

Huskeliste vedr. søknad om utskifting av peis/ildsted

 • Installatør info oppgis i søknad
 • Navn/bilde peisinnsats oppgis/vedlegges søknad
 • Dokumentasjon fra forhandler/installatør på at norske krav til partikkelutslipp er fulgt (iht. NS 3059) og at ildstedet er CE merket
 • Ny innsats anbefales direkte tilkoblet pipeløp for å gi best mulig avtrekk.  Dersom pipeløpet ikke har rørinnsats i syrefast stål (Ø150 mm) anbefales dette montert for egen regning. Toppavslutning må i så fal være identisk med topp iht. pipeløpsinnsatser som er montert i sameiets regi.
 • Skader som påføres pipeløp ved tilkobling av ildsted eller andre peis-/ildstedsarbeider er seksjonseiers ansvar.  (Alle våre pipeløp er videofilmet).
 • Peis/pipeløp utgjør en egen branncelle som må holdes intakt etter utførte arbeider, derfor må installatør bekrefte at branncelle forblir intakt etter utskifting av ildsted
 • Monteringsbevis sendes styret i etterkant
 • Ved gasspeis kreves kontroll hvert annet år av godkjent kontrollør.  Kopi av kontrollrapport skal sendes til styret etter hver kontroll.


Huskeliste vedr. søknad om utvendige endringer

 • Fasadeendring er i utgangspunktet ikke tillatt, men om det søkes om endring må tegninger og fyldig beskrivelse vedlegges
 • Dør/vindu kan skiftes, men må ha samme utseende som nåværende dør/vindu
 • Levegger/sidevegger på terrasse godkjennes kun om det søkes om bruk av forhåndsgodkjente varianter
 • Synlige parabolantenner er ikke tillatt
 • Varmepumpe er ikke tillatt