Fasaderehabilitering - Gammel

01.09.2019

I begynnelsen av august startet Alliero tømming av blomsterkassene/trauene i UA 53 - 55 og 57 -59. Arbeidet har gått greit. Sameiet har fått litt korte tidsfrister fra entrepenøren i forhold til det forutsatte. Dette er tatt opp, og vi regner med at alle får informasjon i rimelig tid. 

Med hensyn til tømming av trau og rydding av terrasser er opplegget nå Alliero lager oppslag som forklarer hvordan det skal ryddes. 

Det kommer sæskilt informasjon til hver enkelt blokknår det gjelder oppbevaringsmuligheter og søppelcontainer. 

Alle markiser skal merkes med navn, adresse, seksjonsnummer, og eventuelt om markisen skal kastes. Nærmere beskjed kommer.

05.06.2019

Ekstraordinært årsmøte

Styret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte mandag 17. juni 2019, i Silurveien 2, Selvaagbygg. Møtestart er kl .18:00. Dørene åpnes for registrering kl. 17:30.

Innkalling kommer senere. Til behandling vil foreligge orientering om rehabiliteringen, finansierg av denne og oppstart.

 

06.01.2019
Kartlegging og anbudsforespørsel

I perioden 2017/18 har styret jobbet med å kartlegge tilstand og behov for rehabilitering.

Styret har nedsatt to arbeidsgrupper med frivillige i sameiet, som hhv. har håndtert betongspørsmål og treverk. Arbeidsgruppenes mandat har vært å assistere styret for å bidra til å sikre at sameiets grunnlag for å innhente tilbud på arbeidene er godt dokumentert og avstemt.  Som et ledd i dette arbeidet er det gjennomført en vurdering av treverket av en ekstern part, som bl.a. bekrefter tidligere vurdering om behov for beising eller maling av treverket.  Tilsvarende ekstern vurdering av betongen ble utført i tidlig fase ifm. vurderingen av behovet for rehabilitering.

Disse underlagene, utarbeidet av Øyvind Moen AS og Ødegård og Lund AS, sammen med rådene fra arbeidsgruppenes arbeid ligger til grunn for tilbudsforespørselen. Alt arbeidet med forespørselen er avsluttet fra styrets side og tilbudsforespørsel er sendt entreprenører i begynnelsen av desember 2018.

Det er ikke tatt noe valg omkring fargene i sameiet.  Resultatene fra gjennomført undersøkelse blant seksjonseiere ble informert om på informasjonsmøte etter avholdelsen av det ekstraordinære årsmøtet 28. november hvor også fargeforslag ble vist.  Tilbudsprosessen vil avklare hva merkostnaden ved et eventuelt fargebytte vil bety for prisen. 

Når det gjelder fliselagte terrasser legges det opp til at disse blir kontrollert i form av en «lydsjekk/bom» som skal vise om det er hulrom under flisene.  Vann vil i så fall trenge inn via fugene til disse hulrommene og skade betongen og taket på underliggende terrasse.  Taket over terrassene under vil også bli sjekket ved å se etter sprekker og bobler.  Dette vil vise et eventuelt vedlikeholdsbehov som dermed innebærer at flisene må fjernes.  I de tilfeller der dette ikke er tilfelle med flisene og seksjonseier ikke vil fjerne disse, gir ikke entreprenør garanti noen for vedlikehold for den angjeldende seksjon. 

Blomsterkassene på terrassene skal ikke skiftes ut med mindre det er enkelte som er så skadet at det er nødvendig.  Alle blomsterkasser planlegges å få nye avløp med større dimensjon. I tillegg prises både utvendig vedlikehold og fjerning av all jord for også innvendig behandling slik det er gjort i Ullernskogen boligsameie. Blomsterkassene vil få et beslag på toppen som beskytter kassene.

Som tidligere informert er det allerede besluttet at det ikke gjøres noe mht. spiler på terrassene for gavlleilighetene. Dagens retningslinjer videreføres, jfr. www.generallunden.no.  Arbeidsgruppene har forkastet en opsjon på et alternativ med oppgradering av terrassefrontene på kjøkkensiden til glassløsning, slik at det blir ingen endring av dette. 

Antatt tidsplan er som følger:

1.  Vi forventer svar fra leverandører i slutten av januar 2019.
2.  Etter mottak av tilbud skal det forhandles med leverandørene.
     Vi vil da arbeide for å ha ferdigforhandlede priser i mars 2019.
3.  Ekstraordinært årsmøte avholdes trolig ultimo mars.
     a) Omfanget av vedlikeholdet skal besluttes (herunder kostnader for minimumsomfang
          samt ev. opsjoner som årsmøtet bestemmer skal inkluderes i rehabiliteringen).
     b) Årsmøtet skal ta stilling til finansieringsløsning.  Styret vil, etter at kostnadsoverslag
         foreligger, vurdere finansieringsmulighetene og presentere alternativene for
         beslutning av årsmøtet.
4.  Etter årsmøtevedtak i mars planlegger vi oppstart av rehabilitering våren 2019.