Endret: 26 jul 2020     Opprettet: 8 sep 2019

Generell informasjon

Generell informasjon om prosjektet.

Vennligst benytt e-postadresse bygg@generallunden.no dersom du ønsker å kontakte oss om rehabiliteringen

Oppdatering av 26. juli 2020: 

Klikk på overskriftene for å få info om de ulike temaene: 

1) Maling og behandling av betongflater

2) Betong - hva gjøres

3) Blomsterjord og misfarging i renne

4) Ekstra fliser - fliser brukt i rehabiliteringen

5) Levegger

  

Rundskriv 25. Februar 2020

Generallunden Boligsameie, Byggekomiteen

 

Fasaderehabilitering – Ny fremdriftsplan

Utleier må varsle leietaker

 

 

I desember var fremdriften på prosjektet i rute iflg prosjektleder Petter Lahlum og Alliero.

Dette rundskrivet informerer dere om vår nye fremdriftsplan, fremforhandlet av styret med vår entreprenør, Alliero (se vedlegget).  Konkusjon:

 

Vi har god fremdrift. Vi ligger noe foran opprinnelig plan. Men vi vil unngå tempotap. Samtidig ønsker styret å redusere belastningene på den enkelte seksjonseier.

 

Hovedhensikten med planen er å gjøre ulempene så små som mulig for 2-romsleilighetene i sommervarmen.

 

Styret har derfor forhandlet frem nye tidspunkt for oppstart og antatt dato for ferdigstillelse av de enkelte blokker, som angitt i vedlegget. Vedlagt følger tentativ fremdriftsplan fra vår entreprenør, Alliero. 

 

GENERELT:

Vi seksjonseiere må følge anvisningene fra entreprenørselskapet så de kan jobbe effektivt. Det er anbudet basert på.

 

 Alle henvendelser vedr. rehabiliteringen skal sendes Byggekomiteen, bygg@generallunden.no, ikke styret. Styrets leder sitter i byggekomiteen.

 

For å få oversikt over markiser og elektrisk utstyr som skal kastes og fjernes av sameiet      får seksjonseierne et skjema til utfylling før rehabiliteringen starter på egen boligblokk, i forkant.

 

Av sikkerhetshensyn har ikke seksjonseiere adgang til egen terrasse eller balkong under rehabiliteringen.

 

Elektrisk utstyr

Seksjonseier må melde fra om varmeovner, lamper og annet elektrisk, fastmontert utstyr på terrasser og balkonger som ønskes kastet. Bruk skjemaet.

 

Allieros elektriker vil demontere alt elektrisk utstyr montert på betongoverflater og bodvegger, og sørge for lagring og remontering av det som ønskes

 

Ikke godkjente elektriske installasjoner vil ikke bli remontert. 

 

Sameiet vil samle inn alt elektrisk materiale som ønskes kastet og sørge for bortkjøring. 

Bruk skjemaet.

 

Elektriske installasjoner på fasadevegger av tre vil ikke bli demontert. 

Alliero vil tildekke og male rundt. 

 

Persienner og parabolantenner

Seksjonseier må selv demontere/ta ned persienner og parabolantenner. Der persiennene kan tas ned, gjøres det. Hvis ikke må persiennene på plass i kassen. Alliero vil da male rundt. Sameiet og Alliero tar ikke ansvar for eventuelle skader på disse installasjonene som ikke er fjernet under rehabiliteringen.

 

Sideglass og levegger

Seksjonseier må selv fjerne levegger og sideglass som er høyere enn originalt rekkverk slik at entreprenøren kommer til rekkverket, som er sameiets ansvar.

 

TERRASSER (trau-siden)

Seksjonseier må tømme boden på terrasse-siden.
Det er også nødvendig for seksjonseier å demontere alle fastmonterte gjenstander som hindrer en utbedring inne i boden. ALLE BETONGOVERFLATER MÅ VÆRE SYNLIGE SLIK AT BETONGKONTROLL KAN UTFØRES.

Dette inkluderer tre-lektere og hyller på vegger, oppforet tregulv etc. 

Det skal bores hull for nye nedløp, betongen skal utbedres og behandles/males.

 

Seksjonseier må melde fra hvis markise(r) ønskes fjernet og kastet Bruk skjemaet

 

Alliero vil fotografere, demontere, lagre og remontere øvrige markiser som de merker med seksjonsnummer. 

 

Alliero ønsker at seksjonseier også selv merker markiser med navn og seksjonsnummer.

 

Nye markiser er ikke medtatt i prosjektet, og må bestilles og betales (inkl. montering) av den enkelte seksjonseier etter at rehabiliteringen er ferdig på egen blokk.

 

 

BALKONGER (altansiden)                        

Eventuelle boder må tømmes. Fastmonterte hyller i boden kan stå, men de må være helt fri for gjenstander. Hvis det oppdages skader på betongveggen bak hyller, vil Alliero fjerne disse for seksjonseiers regning. Panelet skal høytrykkspyles, det fastmonterte i boden må tåle vann og at de blir støvete. 

 

Oppforet tregulv i bod mot betongdekke må fjernes av seksjonseier for kontroll av eventuelle betongskader. Det samme gjelder hvis betongveggene inne i boden er tildekket som medfører at betongkontroll ikke kan utføres. Da må dette fjernes. ALLE BETONGOVERFLATER MÅ VÆRE SYNLIGE SLIK AT BETONGKONTROLL KAN UTFØRES.

Noen seksjonseiere har treblomsterkasser på balkongene. Seksjonseier må selv fjerne all jord i disse kassene. Kasser som ikke blir godkjent av Alliero pga. mulig vannlekkasje, råte eller annet, blir demontert og kastet. De blir ikke erstattet med nye kasser, men rekkverket blir satt tilbake til opprinnelig stand.

 

Det som imidlertid er gjeldene gjennom hele prosjektet er at seksjonseiere som ikke har ryddet/fjernet som pålagt, vil bli fakturert fra Alliero gjennom OBOS, for medgått tid for å rydde for seksjonseieren. Det vil både forsinke fremdriften i prosjektet og koste den enkelte penger. Og det bør vel vi alle unngå? 

 

Vennlig hilsen

Byggekomiteen

Jan E Dietrichson 

 

 

01.09.2019

I begynnelsen av august startet Alliero tømming av blomsterkassene/trauene i UA 53 - 55 og 57 -59. Arbeidet har gått greit. Sameiet har fått litt korte tidsfrister fra entrepenøren i forhold til det forutsatte. Dette er tatt opp, og vi regner med at alle får informasjon i rimelig tid. 

Med hensyn til tømming av trau og rydding av terrasser er opplegget nå Alliero lager oppslag som forklarer hvordan det skal ryddes. 

Det kommer sæskilt informasjon til hver enkelt blokknår det gjelder oppbevaringsmuligheter og søppelcontainer. 

Alle markiser skal merkes med navn, adresse, seksjonsnummer, og eventuelt om markisen skal kastes. Nærmere beskjed kommer.

05.06.2019

Ekstraordinært årsmøte

Styret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte mandag 17. juni 2019, i Silurveien 2, Selvaagbygg. Møtestart er kl .18:00. Dørene åpnes for registrering kl. 17:30.

Innkalling kommer senere. Til behandling vil foreligge orientering om rehabiliteringen, finansierg av denne og oppstart.

 

06.01.2019
Kartlegging og anbudsforespørsel

I perioden 2017/18 har styret jobbet med å kartlegge tilstand og behov for rehabilitering.

Styret har nedsatt to arbeidsgrupper med frivillige i sameiet, som hhv. har håndtert betongspørsmål og treverk. Arbeidsgruppenes mandat har vært å assistere styret for å bidra til å sikre at sameiets grunnlag for å innhente tilbud på arbeidene er godt dokumentert og avstemt.  Som et ledd i dette arbeidet er det gjennomført en vurdering av treverket av en ekstern part, som bl.a. bekrefter tidligere vurdering om behov for beising eller maling av treverket.  Tilsvarende ekstern vurdering av betongen ble utført i tidlig fase ifm. vurderingen av behovet for rehabilitering.

Disse underlagene, utarbeidet av Øyvind Moen AS og Ødegård og Lund AS, sammen med rådene fra arbeidsgruppenes arbeid ligger til grunn for tilbudsforespørselen. Alt arbeidet med forespørselen er avsluttet fra styrets side og tilbudsforespørsel er sendt entreprenører i begynnelsen av desember 2018.

Det er ikke tatt noe valg omkring fargene i sameiet.  Resultatene fra gjennomført undersøkelse blant seksjonseiere ble informert om på informasjonsmøte etter avholdelsen av det ekstraordinære årsmøtet 28. november hvor også fargeforslag ble vist.  Tilbudsprosessen vil avklare hva merkostnaden ved et eventuelt fargebytte vil bety for prisen. 

Når det gjelder fliselagte terrasser legges det opp til at disse blir kontrollert i form av en «lydsjekk/bom» som skal vise om det er hulrom under flisene.  Vann vil i så fall trenge inn via fugene til disse hulrommene og skade betongen og taket på underliggende terrasse.  Taket over terrassene under vil også bli sjekket ved å se etter sprekker og bobler.  Dette vil vise et eventuelt vedlikeholdsbehov som dermed innebærer at flisene må fjernes.  I de tilfeller der dette ikke er tilfelle med flisene og seksjonseier ikke vil fjerne disse, gir ikke entreprenør garanti noen for vedlikehold for den angjeldende seksjon. 

Blomsterkassene på terrassene skal ikke skiftes ut med mindre det er enkelte som er så skadet at det er nødvendig.  Alle blomsterkasser planlegges å få nye avløp med større dimensjon. I tillegg prises både utvendig vedlikehold og fjerning av all jord for også innvendig behandling slik det er gjort i Ullernskogen boligsameie. Blomsterkassene vil få et beslag på toppen som beskytter kassene.

Som tidligere informert er det allerede besluttet at det ikke gjøres noe mht. spiler på terrassene for gavlleilighetene. Dagens retningslinjer videreføres, jfr. www.generallunden.no.  Arbeidsgruppene har forkastet en opsjon på et alternativ med oppgradering av terrassefrontene på kjøkkensiden til glassløsning, slik at det blir ingen endring av dette. 

Antatt tidsplan er som følger:

1.  Vi forventer svar fra leverandører i slutten av januar 2019.
2.  Etter mottak av tilbud skal det forhandles med leverandørene.
     Vi vil da arbeide for å ha ferdigforhandlede priser i mars 2019.
3.  Ekstraordinært årsmøte avholdes trolig ultimo mars.
     a) Omfanget av vedlikeholdet skal besluttes (herunder kostnader for minimumsomfang
          samt ev. opsjoner som årsmøtet bestemmer skal inkluderes i rehabiliteringen).
     b) Årsmøtet skal ta stilling til finansieringsløsning.  Styret vil, etter at kostnadsoverslag
         foreligger, vurdere finansieringsmulighetene og presentere alternativene for
         beslutning av årsmøtet.
4.  Etter årsmøtevedtak i mars planlegger vi oppstart av rehabilitering våren 2019.