Garasjer 2016-2018

06.01.2019
Overtakelse Entreprenør
14. mars 2018 var styret på overtakelsesmøte med entreprenør. Reklamasjoner vil bli behandlet på ettårsbefaring i 2019. Vi har fem års garanti på arbeidene som er utført på våre garasjeanlegg.

Tak i kulvertene er ikke malt enda. Det vil bli tatt fuktmålinger og vurdert på ettårsbefaringen om betongen er tørr nok for overmaling. Hvis den fortsatt er for fuktig må dette arbeidet vente enda ett år.

Telehiv i blokk 17/Generallunden 27 ble utbedret. Berørte garasjeplasser vil få oppmerking etter ettårsbefaringen.


26.02.2018
Ferdigstillelse garasjeanlegg 4G/5G
Garasjeanlegg 4G/5G vil kunne tas i bruk igjen fra fredag 9. mars kl. 12.00.  Dette er én uke senere enn den foreløpige fremdriftsplanen fra mai 2017 antydet.
Alle biler må fjernes fra de midlertidige parkeringsplassene i løpet av denne dagen og påfølgende helg.  Fra og med mandag 12. mars vil grønne parkeringskort ikke lenger være gyldige.


13.11.2017
Ferdigstillelse garasjeanlegg 3G og oppstart garasjeanlegg 4G/5G
Garasjeanlegg 3G vil kunne tas i bruk igjen fra fredag 24. november kl. 12.00.  Dette er én uke tidligere enn den foreløpige fremdriftsplanen antydet.
Alle biler må fjernes fra de midlertidige parkeringsplassene i løpet av denne dagen pga. utplassering av nye biler allerede påfølgende dag.  Fra og med lørdag 25. november vil blå parkeringskort ikke lenger være gyldige.

Garasjeanlegg 4G/5G må tømmes i løpet av påfølgende helg.  Midlertidige parkeringsplasser kan tas i bruk fra lørdag 25. november kl. 08.00, og fra da av er det kun grønne parkeringskort som er gyldige.  Garasjeanlegg 4G/5G må være tømt senest søndag 26. november.


24.08.2017
Ferdigstillelse garasjeanlegg 1G/2G og oppstart garasjeanlegg 3G
Garasjeanlegg 1G/2G vil kunne tas i bruk igjen fra torsdag 7. september kl. 12.00.
Alle biler må fjernes fra de midlertidige parkeringsplassene i løpet av denne dagen pga. oppfrisking av oppmerking samt trefelling i løpet av påfølgende dag.  Fra og med fredag 8. september vil gule parkeringskort ikke lenger være gyldige.

Garasjeanlegg 3G må tømmes i løpet av påfølgende helg.  Midlertidige parkeringsplasser kan tas i bruk fra fredag 8. september kl. 16.00, og fra da av er det kun blå parkeringskort som er gyldige.  Garasjeanlegget må være tømt senest søndag 10. september.


30.05.2017
Foreløpig fremdriftsplan for de enkelte garasjeanlegg:

   02.05.2017 - 08.09.2017: Garasjeanlegg 1G/2G (Ullern allé 67-77)
   11.09.2017 - 01.12.2017: Garasjeanlegg 3G        (Ullern allé 47-59)       
   04.12.2017 - 02.03.2018: Garasjeanlegg 4G/5G (Generallunden 19-27)


21.04.2017
Oppsummering av informasjon gitt i ekstraordinært sameiermøte 30.03.2017

Styreleder informerte om saken, herunder den midlertidige parkeringen.

Kostnadene til rehabiliteringen er anslått til ca NOK 20. mill.

Målet er en løsning hvor man ved bruk av egenkapital og lånefinansiering slipper å øke fellesutgiftene.

Øivind Moen AS er engasjert som prosjektleder, og styreleder redegjorde i den forbindelse for hvordan valget av prosjektleder skjedde.

De tre representantene for prosjektledelsen redegjorde for hvordan de hadde gått frem og hva som måtte gjøres, d.v.s. en aktiv beskyttelse for å holde armeringskorrosjonen i sjakk i fremtiden. Dette ble redegjort for relativt detaljert. De har laget egen rapport til Generallunden Boligsameie med detaljene. Disse rapporter er å anse som en del av dette referatet.

Prosjektleder hadde kartlagt feilene i betongen m.v. og deretter anmodet om anbud fra 4 entreprenører. Det står nå mellom 2 entreprenører, og kontrakt med den ene vil bli inngått i nær fremtid.

Oppstart av prosjektet påregnes i månedsskiftet april/mai 2017 og det vil antagelig vare i 10 måneder.

Det vil bli mye støy mellom kl 08:00 og kl 16:00, og det vil bli jobbet mellom kl 07:00 til kl 18:00 i den tid prosjektet varer. Dette er ikke til å unngå.    

Det ble særskilt understreket at alle boder i garasjene måtte tømmes på grunn av støv og at bodene i UA 73-77 måtte rives. Herunder ble det ytterligere understreket at den enkelte seksjonseier alene hadde ansvaret for sikker oppbevaring av det som måtte være i bodene.

Det ble opplyst at de seksjonseiere som ønsket lys i egen bod selv må bekoste dette. Et tilbud vil bli sendt ut til alle. Det nåværende opplegg kan være brannfarlig og må vekk. Planen er å sette opp strømuttak ved inngangsdørene fra garasjen.

En betydelig mengde spørsmål fra seksjonseierne ble besvart; enten av styreleder eller av representantene for Øyvind Moen AS.

Fra prosjektleder ble det opplyst at selv i dag bygges det så dårlig at skader som de foreliggende skjer.

Styrelederen opplyste at man hadde undersøkt muligheten for å kombinere Elbil opplegg med rehabiliteringen, men konklusjonen var at det var lite eller intet å hente.

Det ble videre opplyst at det ville være et skikkelig opplegg for oppmerking av biloppstillings-plasser etter rehabiliteringen.

I tillegg til ovenstående gjengis et notat fra prosjektleder i sin helhet (i kursiv):

Orientering om betongrehabiliteringen.

Oppstart: Antatt månedsskiftet april/mai.

Fremdrift- byggetid.

Ca 200 dager/40 uker/10 mnd. Blir trolig delt opp i 3 etapper, dvs UA 67-77, UA 47-55, GL 19-27.

Fremdriftsplan vil bli utarbeidet og det vil bli sørget for nødvendig varsling/beboer informasjon.

Rydding.

Arbeidene vil generere svært mye støv. Alt i garasjer må fjernes, dette gjelder også i bodene.

Boddørene stå ulåst.

Beboere vil ikke ha adgang til garasjeanleggene i de tider det pågår arbeider, dette av sikkerhetshensyn (HMS).

Arbeidstid.

Mandag-fredag 07.00-18.00. Støyende arbeider 08.00-16.00.

Evnt arbeide på lørdager 08.00-15.00. NB ingen støyende arbeider.

Skadeomfang.

Byggene er oppført av Selvaag i tidsrommet 81/82. Det er siden oppføring, i svært liten grad blitt foretatt vedlikehold/utbedring av betongskader.

Det er registrert svært store skader i dekket mellom øvre og nedre plan i blokk 10, UA 73-77, spesielt i området ved fuger i mellom p-plasser.

Dekke på øvre plan i UA 73-77 var tidligere dekket med asfalt. Etter rivning av asfalt viser det seg at dekket har store ujevnheter i form av kuler og svanker. Tidligere har vann fra biler blitt drenert gjennom asfalten og ned på betongdekket. Ny situasjon vil bli at dekket blastres for grater og ujevnheter, påføres ekstra «tykkfilmsmembran» og vil fremstå som et pent dekke, dog med store ujevnheter i form av kuler og svanker. Det må understrekes at pga de store ujevnhetene med påfølgende svanker så vil man i perioder med smeltevann/vann fra biler oppleve dammer med vann på garasjegulvet. Det er mulig disse vannansamlingene kan løses ved etablering av sluk og vann ført i rør til grunn nedre plan. (Medtatt opsjonspost for dette).

Katodisk beskyttelse er medtatt for alle betongflater. Dette vurderes imidlertid nærmere sammen med RIB/ØL og den valgte entreprenøren. Mye tyder på at katodisk beskyttelse for vegger hvor det er registrert svært lite armering, kan utgå.

For mellombyggene, hvor det er lekkasjer fra tak, er det i første omgang ikke forutsatt noen form for utbedring i takene før lekkasjen er tettet. Ovennevnte er medtatt i budsjett og vil bli utført som egen entreprise.

Følgende arbeider skal bl.a. utføres:

 • Betongrehabilitering, mekanisk utbedring supplert med katodisk beskyttelse ifm armeringskorrosjon.
 • Maling av overflater, vegger, tak, dører.
 • Oppmerking av p-plasser-striper på gulv/asfalt-
 • Elektro, demontering av gammelt el anlegg og etablering av nytt, herunder ny belysning (ikke Generallunden 19-17), nye nødlysarmaturer, service kontakter. Opsjon på brannalarmanlegg.
 • Rivning og etablering av nye boder i garasje Ullern alle 73-77 pga omfattende arbeider med betongrehabilitering av dekke. Etablering av tremmegulv i boder på venstre side sett fra port, pga avrenning på gulv.
 • Malerbehandling av betongoverflater, tre/gipsvegger, dører etc.
 • Etablering av nye himlingsplater i eksisterende systemhimling.
 • De- og remontering av div utstyr som brannslukningsutstyr, skilting, avfallsbøtter etc.

Prosjektets organisering og entrepriseform:

Organisering.

Generallunden boligsameie ved styret v/Cecilie Brewer er byggherre og kontraktspart. Som bindeledd mellom BH/byggherre og TE/totalentreprenør er Øivind Moen AS engasjert som prosjekt- og byggeleder og har sammen med BH, Ødegaard og Lund AS (ØL) og Moe AS/RIE dannet et prosjekteringsteam for utarbeidelse av dette tilbudet. Prosjekteringsteamet vil fortsette som BH`s rådgivere gjennom hele byggeperioden.

Entrepriseform.

Tilbudsmaterialet er basert på en totalentreprise, NS 8407.


06.12.2016:
Garasjestengning

Grunnet rehabilitering, fase en, er det ikke tillatt å parkere bilene i garasjeanleggene i Blokk 10, UA 73-77, f.o.m. 5. desember til ca 22. desember 2016. Nærmere beskjed vil bli gitt vedrørende tilbakeflytting av biler. Dersom biler parkeres i garasjene i dette tidsrommet, gjøres dette på eget ansvar.


01.09.2016:
Fjerning av asfalt og etablering av utomhus parkeringsplasser, kartlegging og prøvetaking.

Det mest kritiske er 1G /2G i blokk 10 (UA 73-77). Her har vi to garasjeplan, og lekkasjer fra 1G skader taket i 2G. Vi planlegger å starte med å fjerne all asfalt i 1G (Blokk 10) for deretter å ta nødvendige prøver for å se hvor omfattende rehabilitering vil bli. Dette for å rette opp skadene som har påløpt over mange år.

Ved å starte i blokk 10 (1G/2G) betyr at alle bilene i denne blokken må få en alternativ plassering innenfor vårt sameie utendørs. Garasjen må tømmes for å fjerne all asfalt slik at de nødvendige prøver blir tatt for å kunne dokumentere hvor omfattende rehabilitering vil bli. Dette arbeidet planlegger vi å starte opp så fort som mulig i høst og vil pågå i vel 1 – 2 uker.

Det vil også bli tatt prøver i alle sameiets resterende garasjer. Dette kan medføre at berørte garasjeplasser må parkere utendørs for en periode mens prøver tas. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Det er viktig at sameiere som har biler i garasjen, og som ikke selv har mulighet til å fjerne sin bil, avtaler med nabo eller familie/venner som kan bistå med dette.

Betongrehabiliteringen

I perioden når selve rehabilitering skal gjennomføres (2017) må alle biler fra de aktuelle garasjeplasser fjernes og stå på tildelte parkeringsplasser utendørs. Når rehabiliteringen starter opp vil også alle beboere bli bedt om å tømme sine garasjeboder. Det som eventuelt blir stående igjen i deres boder, skjer på eget ansvar.

NB. Det elektriske anlegget i enkelte garasjer vi bli fjernet grunnet det omfattende betong arbeidet. Av denne grunn har styret valgt å utsette alle utredninger vedrørende el-bil / hybridbil ladepunkter.

Det er viktig at sameiere som har biler i garasjen, og som ikke selv har mulighet til å fjerne sin bil, avtaler med nabo eller familie/venner som kan bistå med dette.

Foreløpig plan for rehabiliteringen av våre garasjer:

 • I høst fjernes all asfalt i 1G i blokk 10. Biler i 1G og 2G i blokk 10 må få alternativ plassering utendørs på vårt område i vel to uker.

 • Prøver tas i alle garasjer for å dokumentere alle behov for rehabilitering i disse garasjene. Anbud vurderes og entreprenør velges for rehabilitering (innen utgangen av 2016).

 • Januar 2017 starter rehabilitering av 4G - blokk 16 (GL 19-21).

 • Februar 2017 starter rehabilitering av 5G - blokk 17 (GL 23-27).

 • Mars 2017 starter rehabilitering av 1G+2G - blokk 10-11(UA 67-77).

 • August 2017 starter rehabiliteringen av 3G - blokk 12-14 (UA 47-55).

Perioden med rehabilitering i alle garasjer vil medføre et meget høyt støynivå. Dette vil pågå over flere uker, avhengig av størrelse på garasjeanlegg du tilhører.

Det vil bli innkalt til et ekstraordinært Sameiemøte når entreprenør har blitt valgt.

Mer detaljert informasjon blir sendt ut når endelige planer er klare.