Forretningsfører

Forretningsfører er

OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon 22 86 59 99
E-post oef@obos.no

Forvaltningskonsulent Kari-Anne Bakke Lindland er kontaktperson hos vår forretningsfører.

Forretningsfører ansettes av styret dersom årsmøtet har vedtatt at sameiet skal ha forretningsfører (iflg. §15 i sameiets vedtekter). Da det ikke er praktisk med en egen ansatt person i denne sammenheng har sameiet i stedet valgt å inngå avtale med et firma som tilbyr denne type tjenester.

Forretningsførers oppgaver

  • kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser

  • utarbeide ligningsdata til eierne

  • foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler

  • utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning

  • fremme forslag til budsjetter

  • bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av årsmøtet

  • delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/årsmøter iht. forretningsførerkontrakten

  • registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt

  • forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester

  • oversende nødvendige oppgaver til myndighetene