Personvernerklæring

(Sist oppdatert 17.10.2018)

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Generallunden boligsameie behandler personopplysninger i forbindelse med administrasjonen av sameiet samt når du besøker vår nettside www.generallunden.no.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas. 

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Styrets leder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysningene. 


Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?

1. Personopplysninger

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for vår administrasjon av sameiet, herunder seksjonseiere og ev. leietagere av seksjoner.  Registrering av personopplysninger er en forutsetning for administrasjon av sameiet.

Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, adresse, ev. fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon, garasjeplass, ev. leide tilleggsobjekter fra sameiet, id på nøkkelbrikker og hvilken tilgang de gir i sameiet, telefonnumre som gir tilgang til sameiets garasjeanlegg, oppmøteregistrering på årsmøter, samt nødvendige opplysninger for seksjonseiere som benytter ladeanlegget for elbiler, bl.a. i forbindelse med elektronisk betaling av ladestrøm.

2. Rundskriv og informasjon fra sameiet

Sameiets styre, og ev. forretningsfører, vil tidvis sende ut informasjon til seksjonseiere og/eller leietagere, som følge av tilhørigheten i sameiet.  Styret videresender ikke informasjon fra seksjonseiere, leietagere eller tredjeparter til alle eller større grupper av seksjonseiere/leietagere i sameiet.  

3. Utlevering av personopplysninger
Sameiet utleverer ingen personopplysninger til 3. parter, og sameiet utleverer heller ikke kontaktopplysninger som e-postadresser til andre seksjonseiere el. leietagere i sameiet.  Sameiet utleverer informasjon til det offentlige basert på krav som følger av norsk lov.

4. Sletting av data
Personopplysninger vil bli lagret så lenge man er seksjonseier eller leietager i sameiet. Opplysninger vil minimum lagres i 5 år etter at eier- eller leieforholdet er opphørt for å møte kravene om oppbevaringsplikt i regnskapsloven.


Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven/forordningens artikkel 15-19. Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene.

1. Rett til innsyn
Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvilken kilde personopplysningene stammer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv.  Vi gir innsyn i opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

2. Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

3. Dataportabilitet
Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.


Endring av erklæringen

Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen. Noen ganger kan vi også komme til å gi varsel på nettsidene eller på annen måte.  


Behandlingsansvarlig og ytterligere informasjon

Generallunden Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS 1208
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

Henvendelser kan rettes til styret@generallunden.no


Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på Datatilsynets nettsider.