Styret

Oversikt over styremedlemmer og kontaktinformasjon finner du under menypunktet Kontakt oss .

Styret velges av årsmøtet og skal bestå av 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer (iflg. §7 i sameiets vedtekter).

Styrets oppgaver

  • lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet

  • treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet

  • behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader

  • anvise fakturaer til betaling

  • treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak

  • behandle overdragelser og utleie/bruksoverlatinger iht. selskapets vedtekter

  • behandle klagesaker

  • avholde styremøter iht. lovbestemmelser og forøvrig etter behov

  • føre protokoll fra styremøter